Spis treści


7. Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do szkoły:

  1. wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w Technikum nr 13
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
  4. karta zdrowia,
  5. 3 zdjęcia podpisane na odwrocie,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie wydane, na podstawie skierowania wydanego przez Technikum nr 13.