Spis treści

Harmonogram czynności rekrutacyjnych
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
Technikum nr 13 w Radzionkowie
w roku szkolnym 2020/2021

1. Harmonogram dotyczy kandydatów do klas pierwszych w Technikum nr 13 w Radzionkowie i został opracowany na podstawie:
 • załącznika do Dokumnetnu Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.                
Terminy rekrutacji
 
"Informujemy, że wszystkie terminy rekrutacji są nieaktualne. Podstawą jest Rozporządzenie MEN aktualizujące wcześniej Rozporządzenie MEN dotyczące rozwiązań na COVID-19 (10 kwietnia). Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000065701.pdf Po opublikowaniu nowych terminów harmonogram rekrutacji zostanie zaktualizowany".

 • od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – termin złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w Technikum nr 13 wraz z dokumentami;
 • od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniu, w tym dokonanie czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
 • 12  sierpnia  2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. – wydanie przez Technikum nr 13 skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych;
 • od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Rejestracja kandydatów na: https://slaskie.edu.com.pl/ Zarejestruj się na: https://slaskie.edu.com.pl/

Ilość miejsc oraz statystyki dla szkół dotyczące kandydatów można znaleźć pod linkiem: https://slaskie.edu.com.pl/


 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
Technikum nr 13 w Radzionkowie
na rok szkolny 2020/2021

 
1. Regulamin został opracowany na podstawie:
o   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
o    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)

2. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń powołanej przez niego szkolna Komisji Rekrutacyjnej.

3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum nr 13 decyduje postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o kryteria uwzględniające:
a) punkty za uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego oraz z trzech przedmiotów wybranych przez szkolną Komisję Rekrutacyjną dla poszczególnych zawodów;
b) punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
c) liczbę punktów za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty;
d) liczbę punktów za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne co najmniej na szczeblu powiatowym;
e) liczbę punktów za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza;
f) liczbę punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
i. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
ii. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria (mają jednakową wartość):
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. Oferta edukacyjna szkoły
W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otwarcie następujących klas pierwszych Technikum nr 13
o   technik hotelarstwa,
o   technik ekspolatacji portów i terminali,
o   technik elektryk.

6. Zasady ustalania punktów

a) zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski

dopuszczający – 2 punkty 18 punktów

dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia tabela b jak w przypadku języka polskiego 18 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia tabela b jak w przypadku języka polskiego 18 punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne zgodnie z wybranym kierunkiem  kształcenia tabela b jak w przypadku języka polskiego 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)       tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–2, artystycznych lub sportowych,

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
18 punktów

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,  

3 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród wskazanych w ustawie, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty;

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu wybranego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się
na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu,
z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

 
Egzamin ósmoklasisty 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty
- wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,
2) matematyki,

- mnoży się przez 0,3;

3) jednego przedmiotu do wyboru spośród tych, o których mowa w ustawie
4) języka obcego nowożytnego

- mnoży się przez 0,2.
maksymalnie 100 punktów
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów
 
b) punktowane przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Technik
hotelarstwa
Technik eksploatacji portów i terminali Technik
elektryk
j. polski j. polski j. polski
matematyka matematyka matematyka
pierwszy najlepszy z wybranych przedmiotów (edb, geogafia, informatyka, j. ang, j. niem, plastyka, technika) pierwszy najlepszy z wybranych przedmiotów (edb, geogafia, informatyka, j. ang, j. niem, plastyka, technika) pierwszy najlepszy z wybranych przedmiotów (edb, geogafia, informatyka, j. ang, j. niem, plastyka, technika)
drugi najlepszy z wybranych przedmiotów (edb, geogafia, informatyka, j. ang, j. niem, plastyka, technika) drugi najlepszy z wybranych przedmiotów (edb, geogafia, informatyka, j. ang, j. niem, plastyka, technika) drugi najlepszy z wybranych przedmiotów (edb, geogafia, informatyka, j. ang, j. niem, plastyka, technika)
 

Minimalna liczba punktów dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas technikum:  punktów.

 


7. Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do szkoły:

  1. wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w Technikum nr 13
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
  4. karta zdrowia,
  5. 3 zdjęcia podpisane na odwrocie,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie wydane, na podstawie skierowania wydanego przez Technikum nr 13.