Spis treści

Harmonogram czynności rekrutacyjnych
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
Technikum nr 13 w Radzionkowie
w roku szkolnym 2020/2021

1. Harmonogram dotyczy kandydatów do klas pierwszych w Technikum nr 13 w Radzionkowie i został opracowany na podstawie:
  • załącznika do Dokumnetnu Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.                
Terminy rekrutacji
 
"Informujemy, że wszystkie terminy rekrutacji są nieaktualne. Podstawą jest Rozporządzenie MEN aktualizujące wcześniej Rozporządzenie MEN dotyczące rozwiązań na COVID-19 (10 kwietnia). Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000065701.pdf Po opublikowaniu nowych terminów harmonogram rekrutacji zostanie zaktualizowany".

  • od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – termin złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w Technikum nr 13 wraz z dokumentami;
  • od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniu, w tym dokonanie czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
  • 12  sierpnia  2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. – wydanie przez Technikum nr 13 skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych;
  • od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Rejestracja kandydatów na: https://slaskie.edu.com.pl/ Zarejestruj się na: https://slaskie.edu.com.pl/

Ilość miejsc oraz statystyki dla szkół dotyczące kandydatów można znaleźć pod linkiem: https://slaskie.edu.com.pl/