Spis treści

Harmonogram czynności rekrutacyjnych
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
Technikum nr 13 w Radzionkowie
w roku szkolnym 2023/2024

1. Harmonogram dotyczy kandydatów do klas pierwszych w Technikum nr 13 w Radzionkowie - podstawa prawna:
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
    i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2023/2024.
 
Terminy rekrutacji
 
  • od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – termin złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w Technikum nr 13 wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna);
  • od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje);
  • do 17 lipca 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków (lub kryteriów branych pod uwagę w w postępowaniu rekrutacyjnym) poświadczanych w oświadczeniu, w tym dokonanie czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
  • 18 lipca 2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 26 lipca 2023 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Rejestracja kandydatów na: https://slaskie.edu.com.pl/ Zarejestruj się na: https://slaskie.edu.com.pl/

Ilość miejsc oraz statystyki dla szkół dotyczące kandydatów można znaleźć pod linkiem: https://slaskie.edu.com.pl/