Spis treści

Harmonogram czynności rekrutacyjnych
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
Technikum nr 13 w Radzionkowie
w roku szkolnym 2021/2022

1. Harmonogram dotyczy kandydatów do klas pierwszych w Technikum nr 13 w Radzionkowie i został opracowany na podstawie:
  •  Terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
  •   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
Terminy rekrutacji
 
  • od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – termin złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w Technikum nr 13 wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna);
  • od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje);
  • do 21 lipca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków (lub kryteriów branych pod uwagę w w postępowaniu rekrutacyjnym) poświadczanych w oświadczeniu, w tym dokonanie czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;
  • 22 lipca 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Rejestracja kandydatów na: https://slaskie.edu.com.pl/ Zarejestruj się na: https://slaskie.edu.com.pl/

Ilość miejsc oraz statystyki dla szkół dotyczące kandydatów można znaleźć pod linkiem: https://slaskie.edu.com.pl/