Previous Next
Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektryk Technik elektryk
Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy otwarcie następujących klas pierwszych:

Technikum nr 13

Technik hotelarstwa
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektryk
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Branżowa I Stopnia prowadzi nabór w zawodzie Elektryk


baner


TEPiTd16

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Już od wielu lat interesującą ofertę stanowi technik eksploatacji portów i terminali, otwierający szerokie możliwości zatrudnienia. Podpisane porozumienie z lotniskiem w Pyrzowicach stwarza warunki do rozwoju naszych uczniów i absolwentów. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę zarówno w różnych portach przeładunkowych, lotniskach, portach morskich i rzecznych, magazynach, centrach logistycznych i spedycyjnych, posiadają także umiejętności obsługi klienta.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

R Technik eksploatacji  portow i terminali*wykorzystano fragment z publikacji "Przewodnik po zawodach" Euroguidance   

TEPiTc164. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.

5. Zarudnienie  
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali.


TEPiTd16

TECHNIK ELEKTRYK

Technikum w Radzionkowie nadal będzie kształcić młodzież w rozchwytywanym przez pracodawców techniku elektryku. Jest to zawód od lat znajdujący się na liście zawodów deficytowych, czyli  takich, które bez problemu znajdują zatrudnienie. Wprowadzenie nowoczesnych technologii do motoryzacji, gospodarstw domowych czy odnawialnych źródeł energii sprawia, że coraz mniej dziedzin gospodarki jest w stanie funkcjonować bez elektryków. Absolwenci ZST-E w Radzionkowie dodatkowo mają możliwość uzyskania uprawnień SEP, gwarantujących ich konkurencyjność na rynku pracy. Są oni cenionymi specjalistami, chwalonymi przez pracodawców, co potwierdzane jest również wynikami uzyskanymi w czasie egzaminów zawodowych, znacznie przewyższającymi średnie wojewódzkie i krajowe.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie (zakładzie pracy) zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

R Technik elektryk*wykorzystano fragment z publikacji "Przewodnik po zawodach" Euroguidance

4. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.

5. Zatrudnienie
Nasza szkoła ma zawarte porozumienie z Kompanią Węglową!

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, a także w zakładach rzemieślniczych i firmach wykonujących instalacje elektryczne.


TH16

TECHNIK HOTELARSTWA

Ukończenie technika hotelarstwa umożliwia zdobycie pracy w szeroko rozumianej branży hotelarsko-turystycznej. Uczy także pracy z ludźmi, komunikatywności, obsługi klienta i prowadzenia dokumentacji. Współpraca z licznymi cenionymi hotelami, takimi jak: Rezydencja Luxury, Qubus, Angelo, gwarantuje świetne przygotowanie merytoryczne i praktyczne, dzięki czemu szkoła może pochwalić się  stuprocentową zdawalnością egzaminów zawodowych i łatwością w znalezieniu zatrudnienia przez absolwentów.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 R Technik hotelarstwa
*wykorzystano fragment z publikacji "Przewodnik po zawodach" Euroguidance

4. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.
     
5. Zatrudnienie
Po ukończeTH_2015bniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony w: hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach i innych zarówno stałych jak i ruchomych (żegluga morska, lotnicza, koleje..) podmiotach, posiadających bazę noclegową; organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi; prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej, polegającej na planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług hotelarskich. Absolwent tego kierunku może zajmować się obsługą wszelkiego rodzaju imprez takich jak kongresy, zjazdy, targi, bankiety, oferując odpowiednie dla gości zestawy usług, które świadczy wykorzystując nowoczesne techniki public relations i formy reklamy przy użyciu środków technicznych. Jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji zakładu hotelowego, analizy wskaźników wykorzystania bazy i opłacalności prowadzonej działalności. Zajmuję się wyposażaniem i urządzaniem wnętrz hotelowych i gastronomicznych.TSKE2017

TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie otwiera nowy kierunek kształcenia - technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy zaliczają go do grupy zawodów przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rozwijających się dziedzin gospodarki, zwłaszcza obszaru IT. W ramach tego zawodu uczniowie zdobędą dwie kwalifikacje.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz konserwowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; 2) użytkowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
3) naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
4) uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
5) montowania i eksploatacji systemów odbiorczych telewizji naziemnej i satelitarnej oraz sieci kablowych;
6) administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

E.34. Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
E.35. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych

4. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.

5. Zatrudnienie

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w firmach telekomunikacyjnych zajmujących się montażem oraz eksploatacją instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, jak również szerokopasmowych sieci rozległych.