Previous Next
Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali
Technik energetyk Technik energetyk
Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa
Technik informatyk Technik informatyk

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otwarcie następujących klas pierwszych:

Technikum nr 13

Technik hotelarstwa
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik energetyk
Technik informatyk

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Branżowa I Stopnia prowadzi nabór w zawodzie Elektryk

banner ZSTE


TPorty2

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Już od wielu lat interesującą ofertę stanowi technik eksploatacji portów i terminali, otwierający szerokie możliwości zatrudnienia. Podpisane porozumienie z lotniskiem w Pyrzowicach stwarza warunki do rozwoju naszych uczniów i absolwentów. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę zarówno w różnych portach przeładunkowych, lotniskach, portach morskich i rzecznych, magazynach, centrach logistycznych i spedycyjnych, posiadają także umiejętności obsługi klienta.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

AU.33.
(A.33) Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34.
(A.34) Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach


TEPiT i
*wykorzystano fragment z publikacji "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego" Projekt Euroguidance Poland   

TPorty14. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.

5. Zarudnienie  
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali.
TElektryk_1

TECHNIK ENERGETYK

Technikum w Radzionkowie będzie kształcić młodzież w rozchwytywanym przez pracodawców techniku energetyku. Jest to zawód od lat znajdujący się na liście zawodów deficytowych, czyli  takich, które bez problemu znajdują zatrudnienie. Wprowadzenie nowoczesnych technologii związanych z zagadnieniami szeroko pojętej energii do zakładów, gospodarstw domowych czy odnawialnych źródeł energii sprawia, że coraz mniej dziedzin gospodarki jest w stanie funkcjonować bez energetyków. Absolwenci ZST-E w Radzionkowie dodatkowo mają możliwość uzyskania uprawnień SEP, gwarantujących ich konkurencyjność na rynku pracy.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
2) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
3) nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie (zakładzie pracy) zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

TEn i
*wykorzystano fragment z publikacji "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego" Projekt Euroguidance Poland

4. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.

5. Zatrudnienie

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.


THotelarz_1

TECHNIK HOTELARSTWA

Ukończenie technika hotelarstwa umożliwia zdobycie pracy w szeroko rozumianej branży hotelarsko-turystycznej. Uczy także pracy z ludźmi, komunikatywności, obsługi klienta i prowadzenia dokumentacji. Współpraca z licznymi cenionymi hotelami, takimi jak: Rezydencja Luxury, Qubus, Angelo, gwarantuje świetne przygotowanie merytoryczne i praktyczne, dzięki czemu szkoła może pochwalić się  stuprocentową zdawalnością egzaminów zawodowych i łatwością w znalezieniu zatrudnienia przez absolwentów.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

TG.12. (T.11.) Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. (T.12.) Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

TH i
*wykorzystano fragment z publikacji "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego" Projekt Euroguidance Poland

4. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.
     
5. Zatrudnienie
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony w: hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach i innych zarówno stałych jak i ruchomych (żegluga morska, lotnicza, koleje) podmiotach, posiadających bazę noclegową; organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi; prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej, polegającej na planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług hotelarskich. Absolwent tego kierunku może zajmować się obsługą wszelkiego rodzaju imprez takich jak kongresy, zjazdy, targi, bankiety, oferując odpowiednie dla gości zestawy usług, które świadczy wykorzystując nowoczesne techniki public relations i formy reklamy przy użyciu środków technicznych. Jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji zakładu hotelowego, analizy wskaźników wykorzystania bazy i opłacalności prowadzonej działalności. Zajmuję się wyposażaniem i urządzaniem wnętrz hotelowych i gastronomicznych.

TInformatyk_1

TECHNIK INFORMATYK

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie otwiera nowy kierunek kształcenia - technik informatyk. Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy zaliczają go do grupy zawodów przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rozwijających się dziedzin gospodarki, zwłaszcza obszaru IT. W ramach tego zawodu uczniowie zdobędą dwie kwalifikacje.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

TI i
*wykorzystano fragment z publikacji "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego" Projekt Euroguidance Poland

4. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.

5. Zatrudnienie

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.