Previous Next
Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektryk Technik elektryk
Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa
Technik energetyk Technik energetyk


TElektryk_1

TECHNIK ENERGETYK

Technikum w Radzionkowie będzie kształcić młodzież w rozchwytywanym przez pracodawców techniku energetyku. Jest to zawód od lat znajdujący się na liście zawodów deficytowych, czyli  takich, które bez problemu znajdują zatrudnienie. Wprowadzenie nowoczesnych technologii związanych z zagadnieniami szeroko pojętej energii do zakładów, gospodarstw domowych czy odnawialnych źródeł energii sprawia, że coraz mniej dziedzin gospodarki jest w stanie funkcjonować bez energetyków. Absolwenci ZST-E w Radzionkowie dodatkowo mają możliwość uzyskania uprawnień SEP, gwarantujących ich konkurencyjność na rynku pracy.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
2) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
3) nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie (zakładzie pracy) zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

TEn i
*wykorzystano fragment z publikacji "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego" Projekt Euroguidance Poland

4. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.

5. Zatrudnienie

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.