Previous Next
Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektryk Technik elektryk
Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

TEPiTd16

TECHNIK ELEKTRYK

Technikum w Radzionkowie nadal będzie kształcić młodzież w rozchwytywanym przez pracodawców techniku elektryku. Jest to zawód od lat znajdujący się na liście zawodów deficytowych, czyli  takich, które bez problemu znajdują zatrudnienie. Wprowadzenie nowoczesnych technologii do motoryzacji, gospodarstw domowych czy odnawialnych źródeł energii sprawia, że coraz mniej dziedzin gospodarki jest w stanie funkcjonować bez elektryków. Absolwenci ZST-E w Radzionkowie dodatkowo mają możliwość uzyskania uprawnień SEP, gwarantujących ich konkurencyjność na rynku pracy. Są oni cenionymi specjalistami, chwalonymi przez pracodawców, co potwierdzane jest również wynikami uzyskanymi w czasie egzaminów zawodowych, znacznie przewyższającymi średnie wojewódzkie i krajowe.

1. Cele kształcenia w zawodzie

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

2. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie (zakładzie pracy) zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. Zdobywane kwalifikacje zawodowe:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

R Technik elektryk*wykorzystano fragment z publikacji "Przewodnik po zawodach" Euroguidance

4. Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum.

5. Zatrudnienie
Nasza szkoła ma zawarte porozumienie z Kompanią Węglową!

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, a także w zakładach rzemieślniczych i firmach wykonujących instalacje elektryczne.