Spis treści

Harmonogram czynności rekrutacyjnych
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych
Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie
w roku szkolnym 2019/2020

1. Harmonogram dotyczy kandydatów do klas pierwszych w ZST-E i został opracowany na podstawie:
  • załącznika do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6 2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.                
Terminy rekrutacji

  • od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – termin złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w ZST-E;
  • od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – kandydat dostarcza świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ po szkole podstawowej;
  • do 28 czerwca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 16  lipca  2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. – wydanie przez ZST-E skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych;
  • od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ po szkole podstawowej – o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Rejestracja kandydatów na: https://slaskie.edu.com.pl/ Zarejestruj się na: https://slaskie.edu.com.pl/

Ilość miejsc oraz statystyki dla szkół dotyczące kandydatów można znaleźć pod linkiem: https://slaskie.edu.com.pl/