Harmonogram czynności rekrutacyjnych
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie
w roku szkolnym 2017/2018

1. Harmonogram dotyczy kandydatów do klas pierwszych w ZST-E i został opracowany na podstawie:
  • załącznika nr 1 do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.                  
Terminy rekrutacji

  • od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. – termin złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w ZST-E;
  • od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. – kandydat dostarcza świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • do 6 lipca 2017 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 7  lipca  2017  r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • 7 lipca 2017 r. – wydanie przez ZST-E skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych;
  • od 7 lipca do 13 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Rejestracja kandydatów na: https://slaskie.edu.com.pl/ Zarejestruj się na: https://slaskie.edu.com.pl/

Ilość miejsc oraz statystyki dla szkół dotyczące kandydatów można znaleźć pod linkiem: https://slaskie.edu.com.pl/